Kế toán ngân hàng (Chương 1+2) – Ôn thi ngân hàng

Chương 1. Tổng quan về Kế toán Ngân hàng thương mại Chương 2. Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá Giảng viên: Trịnh Mỹ Linh Biên tập: … http://ketoantonghop.vn/