Chế độ Kế toán Doanh nghiệp

  • Th12 27, 2021

Bài giảng về Chế độ Kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC (tham khảo http://www.slideshare.net/vietxnk/slide-bi-ging-ch-k-ton-doanh-nghip http://vietxnk.com/ http://www.slideshare.net/vietxnk/ch-k-ton-doanh-nghip-tt-200 ) trong đó quy định việc tổ chức chế độ kế toán tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và chế độ chế toán đối với nhà thầu nước ngoài. TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cũng […]

Read More