http://sachluat.vn/994/ Hoạt động kế toán thường được tổ chức và điều hành bởi kế toán trưởng. Vai trò và trách nhiệm của người kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong mỗi thực thể kinh tế — tài chính là rất quan trọng và nặng nề. Người Kế toán trưởng ngày nay không chỉ […]

Read More