Kế toán doanh nghiệp BĐS ngày /10 (tiết 1)

TS Nguyễn Minh Đức (trưởng bộ môn) http://ketoantonghop.vn/

Kế toán doanh nghiệp BĐS ngày /10 (tiết 3)

TS Nguyễn Minh Đức (trưởng bộ môn) http://ketoantonghop.vn/

Kế toán doanh nghiệp BĐS ngày 1/10 (tiết 2)

TS Nguyễn Minh Đức (trưởng bộ môn) http://ketoantonghop.vn/

Kế toán doanh nghiệp BĐS ngày 1/10 (tiết 3)

TS Nguyễn Minh Đức (trưởng bộ môn) http://ketoantonghop.vn/

Kế toán doanh nghiệp BĐS ngày 1/10 (tiết 1)

TS Nguyễn Minh Đức (trưởng bộ môn) http://ketoantonghop.vn/