Kế toán tổng hợp 1 Kế toán tổng hợp 3 Kế toán tổng hợp 2 Kế toán tổng hợp 4

Thông tư 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 130 về thuế TNDN

Ngày 10/02/2011, Bộ tài chính ban hành Thông tư 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 130/2008/TT-BTC về thuế TNDN, theo đó có một số điểm quan trọng sau đây:

  • Các khoản tiền thưởng cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty sẽ được tính vào chi phí hợp lý. Được biết trước kia theo thông tư 130, thì doanh nghiệp chỉ được quy định trong hợp Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể.
  • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại thì kỳ tính thuế TNDN của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng.
  • Ví dụ: Doanh nghiệp A kỳ tính thuế TNDN năm 2010 áp dụng theo năm dương lịch, nhưng đầu năm 2011 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/04 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi được tính từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/03/2011, kỳ tính thuế TNDN năm tài chính tiếp theo được tính từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 31/03/2012.

Bên cạnh đó, thông tư 18 /2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1) Phương pháp tính thuế TNDN: phần B của Thông tư số 130/2008/TT-BTC

2) Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: phần C

3) Xác định các khoản thu nhập: phần C

4) Xác định lỗ và chuyển lỗ: phần C

5) Thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán: phần E

6) Thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản: phần G

7) Ưu đãi thuế TNDN: phần H, I

Ngoài ra, Thông tư này còn thay thế bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn mẫu số 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính).

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo quy định thì thực hiện lập Bảng kê ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011.

>> Tải thông tư 18/2011/TT-BTC

>> Tải thông tư 130/2008/TT-BTC

Để lại một bình luận

Bài Viết khácThông báo

Website này đang cập nhật, học viên vui lòng xem khai giảng mới nhất tại ketoannhatnghe.com

chi tiết

Đăng ký

học kế toán tại TPHCM

Thông báo

Website Ketoantonghop.vn chưa được xuất bản chính thức!
Quý khách có thể truy cập vào ketoannhatnghe.com.
Hẹn gặp quý khách vào lần sau.