Kế toán tổng hợp 1 Kế toán tổng hợp 3 Kế toán tổng hợp 2 Kế toán tổng hợp 4

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Trung tâm đào tạo Kế Toán Nhất Nghệ cung cấp cho các bạn mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tương đối hoản chỉnh.

CÔNG TY TNHH ………

 

…..***…..

Số: …../QĐBN…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***.Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…


 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ……

V/v: Bổ nhiệm trưởng phòng quản lý nhân sự.

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH …..

          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH ….;

         Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty TNHH ….;

         Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

         Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: …………………….                                             Giới tính: Nữ 

Sinh ngày:…./…./…….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN số: ……….. do công an ….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:        ………………………………

Chỗ ở hiện tại:             ……………………………

Giữ chức vụ:       trưởng phòng qản lý nhân sự của  Công ty TNHH …………


 

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

  • Giúp giám đốc tổ chức, đìều hành, quản lý đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong công ty
  • Giám sát hoạt động tuân thủ nội quy của công ty;
  • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động được phân công của đội ngũ nhân viên công ty.

Và các quyền:

  • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
  • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
  • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
  • Ông (bà) ………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

 

 

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

  

 Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

Để lại một bình luận

Bài Viết khác

Ý kiến bạn đọc (2 bình luận)Thông báo

Website này đang cập nhật, học viên vui lòng xem khai giảng mới nhất tại ketoannhatnghe.com

chi tiết

Đăng ký

học kế toán tại TPHCM

Thông báo

Website Ketoantonghop.vn chưa được xuất bản chính thức!
Quý khách có thể truy cập vào ketoannhatnghe.com.
Hẹn gặp quý khách vào lần sau.